Thursday, November 3, 2016

Menkes: Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe

Marcin Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Law) has published Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe [Economic Governance in Public International Law] (Wydawnictwo C.H.Beck 2016). Here's the abstract:

Jedną z konsekwencji globalizacji jest zagęszczenie sieci relacji utrzymywanych przez miliony osób z najodleglejszych zakątków świata. W obszarze stosunków gospodarczych doprowadziło to m.in. do zmiany sposobu prowadzenia biznesu – upowszechnienia się korporacji transnarodowych. W rezultacie kolejne kwestie regulowane dotąd na poziomie krajowym wymagają wytworzenia spójnego środowiska prawnego, a klasyczne metody stanowienia prawa międzynarodowego okazują się do tego celu nieadekwatne. Praktyczną odpowiedzią na owe wyzwania stał się analizowany w pracy governance. Mimo że posiłkowanie się governance jest oczywiste dla ekonomistów czy politologów, dotąd nie wypracowano sposobu jego włączenia do systematyki prawa. W rezultacie państwa i podmioty gospodarcze zmuszone są do funkcjonowania w niedookreślonej strefie prawnej. Niniejsza monografia stanowi propozycję rozwiązania problemu – wskazania miejsca governance w prawie międzynarodowym gospodarczym.

Po rozważaniach teoretycznych nad koncepcją governance i soft law, części szczegółowe poświęcono międzynarodowemu prawu finansowemu, inwestycyjnemu oraz handlowemu. Zawarte w konkluzjach praktyczne wskazówki powinny jednak nie tylko zainteresować specjalistów prawa międzynarodowego gospodarczego, ale stanowić punkt odniesienia w szerszej refleksji nad adaptacją prawa międzynarodowego publicznego do zmieniającego się świata doby globalizacji.

One of the effects of globalisation is the tightening of social ties between people from even the most remote parts of the globe. In terms of economic relations that has translated, among other things, into new business patterns, including the growing popularity of transnational companies. As a result, regulatory challenges that so far have been addressed domestically now require a global approach. However, classical methods of public international law often prove inadequate. The development of governance constitutes a practical answer to this shortcoming. Although common use of governance appears obvious to economists or political scientists, it has not been coherently introduced to the legal system. Thus, states and economic actors are compelled to act in a regulatory grey zone. The monograph provides a suggested solution to this problem: placing governance in international economic law.

After theoretical analysis of the notion of governance and soft law, subsequent substantive parts of the monograph focus on international finance, investment and trade law. The practical suggestions in the conclusions of the book not only will interest specialists of international economic law but also constitute a point of reference on the broader debate on the adaptation of public international law to the evolutionary reaches of globalisation.