Friday, November 29, 2013

Menkes: Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa

Marcin Menkes (Warsaw School of Economics) has published Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa. Komentarz do Konwencji NZ o Immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich mienia oraz Europejskiej konwencji o immunitecie państwa [State Immunity from Jurisdiction and Execution. A Commentary to the UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property and the European Convention on State Immunity] (Oficyna Wydawnicza SGH 2013). Here's the abstract:

Publikacja stanowi komparatystyczny komentarz do dwóch najważniejszych aktów prawa międzynarodowego immunitetu jurysdykcyjnego i egzekucyjnego państw (ONZ oraz Rady Europy). Ponieważ obie konwencje stanowią przede wszystkim kodyfikację norm prawa zwyczajowego, poszczególne zagadnienia, zestawione w tabeli ekwiwalencji, zostały zbadane na podstawie prac przygotowawczych obu traktatów, orzecznictwa międzynarodowego oraz najistotniejszych orzeczeń krajowych (polskiego Sądu Najwyższego oraz wybranych rozstrzygnięć z państw trzecich). Uzupełnieniem prezentowanych rozważań są odwołania do stosownych fragmentów krajowych kodyfikacji przedmiotowych norm przyjętych, poniekąd paradoksalnie, przez państwa common law. Celem komentarza jest umożliwienie czytelnikowi szybkiego odnalezienia się w zawiłej materii norm międzynarodowego prawa zwyczajowego, regulacji konwencyjnych oraz dorobku orzeczniczego. Komentarz zawiera także autorskie tłumaczenie obu konwencji.

The book consists of a comparative commentary on the two most important acts of international law on state immunity from jurisdiction and execution, namely the UN Convention and the Council of Europe Convention. As both codify international customary law, the analysis of each topic (with the relevant provisions juxtapositioned in a table of equivalence) contains references to preparatory works for the conventions, as well as international and domestic court rulings. The commentary also indicates relevant domestic laws from common-law states. The principal purpose of the publication is to allow its readers to quickly find a path through the complexities of international customary law, international treaties and case-law. The book contains an original translation of both conventions into Polish.