Sunday, July 1, 2007

Fauchald, Jakhelln, & Syse: Fleischer Festschrift

Ole Kristian Fauchald (Oslo - Law), Henning Jakhelln (Oslo - Law), & Aslak Syse (Oslo - Law) have published Dog fred er ej det bedste: festskrift til Carl August Fleischer på hans 70-årsdag 26. august 2006 (Universitetsforlaget 2006). Contents include:
 • Aslak Syse, Henning Jakhelln, Ole Kristian Fauchald, & Rolf Einar Fife, Carl August Fleischer - 70 år
 • Ivar Alvik, Statsimmunitet etter norsk rett og folkeretten
 • Johan Greger Aulstad, Rettsspørsmål knyttet til planvedtak og dispensasjonsvedtak i medhold av plan- og bygningsloven der kommunen selv eier grunn eller har andre private interesser i området
 • Inge Lorange Backer, Kan foreldrene gi barna en «lett klaps»?
 • Hans Chr. Bugge, Miljørett som rettsdisiplin
 • Christoffer C. Eriksen, Hvordan bør rettslig dømmekraft utøves?
 • Ole Kristian Fauchald & Kjersti Schiøtz Thorud, Protection of investors against expropriation - Norway’s obligations under investment treaties
 • Rolf Einar Fife, The Legislative Response of the United Nations to Terrorism: Perspectives on Creative Forces and Sources of International Law
 • Arne Fliflet, Er den «harde kjerne» i Grunnloven § 105 en henvisning til reelle hensyn? Noen refleksjoner omkring en strid i forrige århundre
 • Ole Gjems-Onstad, Høyesterett som høyrisikosport - nye dommer om merverdiavgift
 • Hans Petter Graver, Juss, politikk og dommeraktivisme i en flytende europeisk rettsorden
 • Viggo Hagstrøm, Det offentliges ansvar for feilaktig informasjon
 • Anne Hellum, Menneskerettigheter, pluralisme, kompleksitet og integrasjon
 • Ragnhild Helene Hennum, Dommeravhør og menneskerettigheter - konvensjonspraksis om særlig sårbare vitner
 • Stein Husby, Oversikt over kompensasjons- og oppreisningsordninger for pionerdykkerne i Nordsjøen
 • Alf Petter Høgberg, Om kritikkene av fenomenet reelle hensyn, begrepet ‘reelle hensyn’ og termen «reelle hensyn»
 • Benedikte Moltumyr Høgberg, Tilbakevirkningsforbudet - mer enn én rettsregel?
 • Andrew J. Jacovides, Some Aspects of the Law of the Sea: Islands, Delimitation and Dispute Settlement Revisited
 • Asbjørn Kjønstad, Reelle hensyn som rettskilde
 • Dag Michalsen, Finnes det en kritisk tradisjon i norsk rettsvitenskap?
 • Tor-Geir Myhrer, «… men ellers er det håpløst!» Kan langvarige individuelle påbud eller forbud hjemles i politiloven § 7?
 • Gro Nystuen, The Security Council as a “Legislator” for the International Community
 • Georg Fr. Rieber-Mohn, Villaksen i den politiske prosess
 • Anne Robberstad, «Ånden som går». Om strafferettens sannhetsmonopol
 • Inger-Johanne Sand, The fragmentation of law on the global level. Conflicts of law or processes of learning?
 • Eivind Smith, Må datteren gjøre som moren sier? Om forholdet mellom lovgivningsmaktens grunnlag og grenser
 • Aslak Syse og Marianne Jenum Hotvedt, Likeverd og tilgjengelighet - nedsatt funksjonsevne i et menneskerettsperspektiv
 • Runar Torgersen, Bør adgangen til bevisavskjæring i straffesaker utvides?
 • Ken Uggerud, Den andre bølge? Om menneskerettighetenes tilfeldige tilværelse i norsk rett
 • Geir Ulfstein, Forsvarspolitikk og folkerett
 • Michael Wood, The United Kingdom’s Acceptance of the Compulsory Jurisdiction of the International Court
 • Frederik Zimmer, Har det noen verdi å bo i egen bolig?
 • Bård Sverre Tuseth, Carl August Fleischers bibliografi